Skip to main content

Comisia Europeană a prezentat ieri evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), instrumentul de redresare al UE aflat în centrul planului de 800 de miliarde EUR NextGenerationEU (NGEU), potrivit unui comunicat de presă al Executivului de la Bruxelles. Evaluarea prezintă modul în care MRR și-a atins obiectivele până în prezent.

MRR, un instrument fără precedent din perspectiva amplorii și ambiției, a fost instituit în februarie 2021 și are dublul obiectiv de a ajuta statele membre să se redreseze în urma pandemiei de COVID-19 și de a consolida reziliența acestora, făcând economiile și societățile noastre mai verzi, mai digitale și mai competitive. Pe scurt, mai pregătite pentru viitor. Mecanismul a fost, de asemenea, vital pentru abordarea provocărilor urgente, cum ar fi impactul în lanț al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

În planurile lor de redresare și reziliență, statele membre au conceput reforme și investiții:

  • în conformitate cu prioritățile UE în materie de politici verzi, digitale și sociale
  • adaptate pentru a aborda provocările naționale identificate în cadrul semestrului european prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări.

O schimbare reală pe teren

Statele membre pun în aplicare agendele de reforme și de investiții incluse în planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR). Până la sfârșitul anului 2023, Comisia a evaluat ca fiind atinse în mod satisfăcător peste 1.150 de jaloane și ținte. Realizarea acestor etape în punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor a condus la schimbări pozitive și la rezultate tangibile pe teren.

  • Cu ajutorul MRR, de exemplu, s-au făcut economii de peste 28 de milioane de megawați-oră (MWh) în consumul de energie.
  • Peste 5,6 milioane de gospodării suplimentare au în prezent acces la internet prin intermediul rețelelor de foarte mare capacitate
  • Aproape 9 milioane de persoane au beneficiat de măsuri de protecție împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundațiile și incendiile de păduri.

Statele membre au primit deja aproape 225 de miliarde EUR din fondurile MRR. 67 miliarde EUR s-au plătit cu titlu de prefinanțare pentru a demara realizarea reformelor și a investițiilor și pentru a atenua inițial impactul pe termen scurt al crizei provocate de pandemia de COVID-19 și ulterior impactul crizei energetice asupra bugetelor statelor membre.

Statele membre și Comisia, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, au colaborat strâns pentru a obține aceste rezultate.

Sprijin eficace pentru redresarea economică a UE

Comisia estimează că aproximativ jumătate din creșterea preconizată a investițiilor publice între 2019 și 2025 rezultă din investiții finanțate de la bugetul UE, în special prin intermediul MRR. Spre deosebire de crizele anterioare, investițiile publice în Europa s-au majorat în timpul pandemiei de COVID-19 și al crizei energetice subsecvente, de la 3,0% în 2019 la 3,3% în 2023. În 2024, se preconizează că investițiile publice vor atinge 3,4% din PIB.

Majoritatea planurilor au fost pregătite rapid în 2021, deschizând calea pentru prefinanțări substanțiale, iar punerea în aplicare pe teren a început prompt. Activitatea economică a revenit la nivelurile anterioare pandemiei, iar șomajul a scăzut la niveluri record, de aproximativ 6%. Modelarea economică a Comisiei sugerează că NGEU are potențialul de a crește PIB-ul real al UE cu până la 1,4 % în 2026, în comparație cu scenariul în care acest program nu ar fi fost aplicat. Aceste rezultate nu includ impactul semnificativ pe care se preconizează că îl vor avea reformele incluse în planurile de redresare, de stimulare a creșterii, întrucât acest impact se va manifesta pe termen lung. Se preconizează că rata de ocupare a forței de muncă în UE va crește cu până la 0,8% pe termen scurt.

Un instrument agil

Statele membre au utilizat MRR în mod strategic pentru a aborda provocările de lungă durată și pentru a răspunde unora noi.

Până la sfârșitul anului 2023, Consiliul a aprobat revizuiri ale tuturor celor 27 de planuri pentru a maximiza impactul acestora într-un context în schimbare. Planurile au fost actualizate pentru a contribui la abordarea creșterii prețurilor la energie în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a inflației ridicate și a perturbărilor lanțului de aprovizionare. Grecia, Slovenia și Croația și-au actualizat, de asemenea, planurile pentru ca acestea să contribuie la combaterea dezastrelor naturale, care – pe lângă suferința umană provocată – au îngreunat punerea în aplicare a anumitor reforme și investiții.

Aceste actualizări au mărit considerabil volumul sprijinului acordat de UE economiilor noastre, cu aproape 150 de miliarde EUR. Din această sumă s-au făcut alocări pentru 23 de capitole privind REPowerEU, iar 125,5 miliarde EUR s-au acordat sub formă de împrumuturi suplimentare.

  • În total, se preconizează că MRR va injecta în economiile noastre un sprijin financiar în valoare de 650 de miliarde EUR.

Impulsionarea realizării de reforme structurale

Statele membre au utilizat MRR pentru a realiza progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european. Natura bazată pe performanță a MRR, în care plata fondurilor UE este condiționată de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite, și-a dovedit capacitatea de a stimula realizarea reformelor îndelung așteptate într-o gamă largă de domenii de politică, în special pentru a sprijini tranziția verde și cea digitală și pentru a îmbunătăți reziliența socială și instituțională. Mai mult, odată cu punerea în aplicare a capitolelor privind REPowerEU, se preconizează o accelerare a procedurilor de planificare și de autorizare, în special pentru proiectele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică.

Ponderea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru perioada 2019-2020 cu privire la care statele membre au realizat cel puțin „unele progrese” a crescut între 2021 și 2023 de la 52 % la 69 %. Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă în comparație cu anii precedenți.

Un impuls considerabil pentru tranziția verde 

MRR este un instrument-cheie pentru accelerarea tranziției verzi a UE.

Toate statele membre au depășit ținta de 37% privind obiectivele climatice, unele state membre dedicând peste 50% din finanțarea totală agendei verzi. În plus, MRR sprijină politicile sociale și de ocupare a forței de muncă, contribuind la o tranziție verde echitabilă.

  • Prin intermediul capitolelor privind REPowerEU din planurile de redresare, o sumă suplimentară de 60 de miliarde EUR din fondurile MRR va fi dedicată tranziției verzi. Acest lucru va contribui la efectuarea de economii de energie, la accelerarea producției de energie curată și la diversificarea aprovizionării cu energie a UE, promovându-se, de asemenea, creșterea capacității de producție a industriei cu zero emisii nete.

Ritmul de punere în aplicare – preconizat să accelereze

Revizuirile planurilor au avut un impact asupra ritmului de punere în aplicare a planurilor existente. Cu toate acestea, punerea în aplicare pe teren a continuat să avanseze pe parcursul anului 2023, cu o dublare a numărului de cereri de plată depuse până la sfârșitul anului 2023, de la 27 la 54.

Se preconizează că acest ritm susținut va continua, întrucât statele membre sunt motivate să avanseze cu punerea în aplicare a planurilor, având în vedere că MRR durează până în 2026. Comisia evaluează în prezent 18 cereri de plată. În 2024, se așteaptă să se depună peste 20 de noi cereri de plată. Pe această bază, Comisia preconizează să efectueze plăți suplimentare în valoare de peste 100 de miliarde EUR până la sfârșitul anului.

Pe parcursul perioadei de aplicare, MRR, prin intermediul planurilor naționale, va stimula realizarea a numeroase investiții și reforme care vor aduce schimbări pozitive pentru cetățenii, întreprinderile și UE în general. Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare este însoțită de instantanee la nivel de țară care pun în valoare proiectele și reformele cele mai emblematice și cu cel mai mare impact incluse în fiecare plan de redresare.

Învățăminte desprinse

Evaluarea la jumătatea perioadei evidențiază sprijinul larg din partea statelor membre și a altor părți interesate pentru natura bazată pe performanță a MRR. Plățile efectuate pe baza progreselor și a rezultatelor obținute, și nu pe baza costurilor suportate, oferă previzibilitate și implică responsabilitate atât pentru statele membre, cât și pentru Comisie. Implementarea promptă și plățile rapide arată că MRR a sprijinit statele membre în perioade de criză, iar combinația unică de investiții și reforme ajută economiile statelor membre să devină mai bine pregătite pentru viitor.

În evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare se indică și câteva domenii în care sunt necesare îmbunătățiri. Este nevoie de o flexibilitate suficientă în conceperea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență pentru a asigura o valoare adăugată continuă și o punere în aplicare fără probleme. O capacitate administrativă adecvată în statele membre este esențială pentru o punere în aplicare fără sincope a MRR, pe lângă implicarea îndeaproape a autorităților regionale și locale, precum și a partenerilor sociali.

Declarațiile membrilor colegiului

Președinta Ursula von der Leyen a făcut următoarea declarație:

Planul de redresare NextGenerationEU, în valoare de 800 miliarde EUR, a reprezentat răspunsul nostru solid la consecințele economice și sociale ale pandemiei. După trei ani de aplicare, NextGenerationEU continuă să sprijine redresarea noastră economică și determină schimbări pozitive în întreaga UE. S-au înregistrat niveluri record de finanțare a proiectelor pentru eficiență energetică, energie din surse regenerabile și digitalizare. Planul nostru i-a sprijinit pe tineri să dobândească acele competențe de care au nevoie și a contribuit la extinderea industriei noastre cu zero emisii nete. Printr-o combinație unică de reforme și investiții, NextGenerationEU abordează provocările naționale și accelerează îndeplinirea priorităților noastre comune pentru o UE verde, favorabilă incluziunii, digitală, rezilientă și competitivă. Evaluarea intermediară de astăzi prezintă aceste realizări și deschide calea către noi realizări până în 2026.”

Context

Regulamentul privind MRR prevede efectuarea de către Comisie a unei evaluări la jumătatea perioadei de punere în aplicare a mecanismului care să fie transmisă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. Aceasta va fi urmată de o evaluare ex post în 2028 și de o evaluare globală a mecanismului și a impactului său, după ce măsurile incluse în planurile de redresare vor fi puse în aplicare pe deplin.

Evaluarea de la jumătatea perioadei de punere în aplicare, inclusă în raportul de evaluare al Comisiei, analizează progresele înregistrate până la 31 decembrie 2023 în atingerea obiectivelor Regulamentului privind MRR în ceea ce privește eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a UE. Deși este prea devreme pentru a evalua amploarea deplină a impactului MRR, raportul de evaluare face bilanțul progreselor înregistrate și al lecțiilor învățate, pe baza unei consultări publice deschise și a unui studiu extern independent.

Mai multe informații și resurse adiționale găsiți în comunicatul de presă al Comisiei Europene, AICI.

(FOTO MAIN: Sediul Comisiei Europene din Bruxelles – sursa foto: @comisia.europeana.in.romania, Facebook)

ARTICOLE SIMILARE:

Acord politic privind Net-Zero Industry Act

Ghid interactiv cu toate oportunitățile de finanțare pentru zonele rurale din UE

INTERVIU VIDEO // Nicolae Ștefănuță, europarlamentar: Oportunitățile tranziției verzi pentru România

INTERVIU VIDEO // Dragoș Pîslaru, europarlamentar: Se pregătesc schimbări în politica de coeziune. Va fi o „revoluție”